طرح های پژوهشی و صنعتی

مطالعه جامع فسیل شناسی بر اساس میکروفسیل های موجود ( پالینومورف ها، فرامینیفرا، نانوفسیل ها) ـآمونیت ها ، ایزوتوپ های استرانسیم و بایوزوناسیون سازند گرو در حوضه زاگرس، کارفرما، شرکت ملی نفت ایران مدیریت اکتشاف، 1390-1395، همکار طرح.

مطالعات وعمليات چينه نگاري، زمين‌شناسي ساختماني ناحيه‌اي وژئوشيمي حوضه رسوبي کپه داغ غربی، پیمانکار شرکت تهران انرژی، کارفرما شرکت ملی نفت ایران مدیریت اکتشاف 1393-1392، همکار طرح

مطالعات وعمليات چينه نگاري، زمين‌شناسي ساختماني ناحيه‌اي وژئوشيمي حوضه رسوبي تايباد، پیمانکار شرکت پتروگستر پرمایون، کارفرما شرکت ملی نفت ایران مدیریت اکتشاف 1394-1393، همکار طرح