محمد مهدی معماریان، مطهره محمدپور
یازدهمین همایش ملی نجوم و اخترفیزیک ایران، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، 11بهمن ماه1396
Publication year: 2017

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *