ترجمه کتاب

کتاب کار شیمی فضایی، حمزه کیانی– حشمت اله صمیمی، انتشارات دانشگاه شهرکرد، 1390

نکات اساسی در شیمی آلي، حشمت­ اله صمیمی- حمزه کیانی– علیرضا شرافتی- عادل فلاح، انتشارات دانشگاه شهرکرد،1390

پلی به سوی شیمی آلی مفاهیم و نام گذاری، حمزه کیانی، انتشارات دانشگاه دامغان، 1391

واکنش های آلی بر اساس نام مجموعه ای از جزئیات مکانیسمی و کاربردهای سنتزی، حمزه کیاني، انتشارات دانشگاه دامغان، 1391