چكيده مقاله در همايش آموزش عالي هنر، در دانشگاه هنر تهران، پذيرفته شده، و در كتاب «مجموعه چكيده مقالات اولين همايش ملي آموزش عالي هنر»، به چاپ رسيده است
Publication year: