• قوانین مربوط به اجراهای طولانی  و مراحل ورشکستگی قمارباز      مریم سولقانی       نیمسال اول 97-96
  •   تحلیل چند متغیره ی هورمون ها در زنان سنین حدود 50 سال         سپیده ملکی           نیمسال دوم 97-96