دکتر حسام رمضان زاده، دکتر بتول عرب نرمی
Publication year: 1395

مقدمه: هدف این پژوهش پیش بینی پنج مرحله تغییر رفتار تمرینی (پیش تفکر، تفکر، آمادگی، عمل و ثبات) بر اساس توازن در تصمیم گیری (مزایا و معایب ادارک شده تمرین) و خودکارامدی بود. مراحل تغییر رفتار تمرینی شامل پنج مرحله است: پیش تفکر، تفکر، آمادگی، عمل و ثبات. روش شناسی: از این رو تعداد 292 دانشجوی دختر و پسر دانشگاه شهید بهشتی تهران به روش خوشه ای چند مرحله­ای به عنوان نمونه انتخاب شدند. به منظور سنجش مراحل تغییر رفتار تمرینی از مقیاس مراحل تغییر رفتار تمرینی کاردینال (1997)، جهت سنجش توازن در تصمیم گیری از پرسشنامه توازن در تصمیم گیری پلاتنیکف و همکاران (2001) و برای سنجش خودکارامدی از پرسشنامه خودکارامدی شوارتز (1999) استفاده شد. نتایج: نتایج تحلیل رگرسیون تشخیصی چندگانه نشان که 4/87 درصد از واریانس متغیر گروه بندی شده (مراحل تغییر رفتار تمرینی) توسط دو متغیر (توازن در تصمیم گیری و خودکارامدی) تبیین می­شود و این دو متغیر با هم یک مدل پیش بین معنی­دار را تشکیل می­دهند (p=0.02). نتیجه گیری: بر اساس این نتایج متغیرهای توازن در تصمیم گیری و خودکارامدی، نقش اصلی در تمایز 5 خوشه (مراحل تغییر رفتار) دارند. نتایج این تحقیق، بر نقش بسیار مهم آگاهی از مزایا و معایب تمرین و نیز نقش با اهمیت تجربه مثبت تمرینی، تاکید می­کند.