دکتر رسول عابدان زاده، دکتر بهروز عبدلی، دکتر نصور احمدی، دکتر حسام رمضان زاده
Publication year: 1395

مقدمه و هدف: هدف از انجام این تحقیق تعیین روایی و پایایی مقیاس انگیزش موقعیتی دانش آموزان راهنمایی مدارس تهران بود. روش شناسی: از بین دانش آموزان مقطع راهنمایی مدارس تهران 200 نفر به صورت تصادفی خوشه اي انتخاب گردیده و پرسشنامه را تکمیل کردند. براي اکتشاف عوامل نهفته در مقیاس شانزده سؤالی انگیزش موقعیتی، از تحلیل عاملی اکتشافی و براي آزمون روایی سازه آن از تحلیل عاملی تأییدي استفاده شد. به علاوه، براي برآورد پایایی و همسانی درونی سؤالات خرده مقیاس ها از آزمون ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد. تحلیل عاملی اکتشافی توسط نرم افزار SPSS نسخه 18 و تحلیل عاملی تاییدی توسط نرم افزار AMOS نسخه 18 انجام شد.  یافته ها: نتایج تحلیل عاملی اکتشافی 4 عامل انگیزش درونی، تنظیم شناسایی شده، تنظیم بیرونی و بی انگیزگی را شناسایی کرد که این چهار عامل 68 % از واریانس کل را تبیین کردند، اما بار عاملی سوال 15 در هیچ کدام از عوامل بالاتر از معیار 4 نبود. شاخص هاي برازش مدل عاملی تأییدي مرتبه دوم نیز نشان داد که شاخص هاي مطلق، تطبیقی و مقتصد در دامنه قابل قبول قرار دارند. همچنین بر اساس نتایج آزمون ضریب آلفای کرونباخ، پایایی تمام خرده مقیاس ها بالاتر از 7/0 بود.  بحث:در مجموع، نسخه فارسی پرسشنامه انگیزش موقعیتی با 15 سؤال مورد تأیید قرار گرفت، و به نظر میرسد سؤال 15 در جامعه ایرانی ملاك مناسبی براي سنجش تنظیم بیرونی نیست.