مطهره محمدپور
هشتمین همایش ملی نجوم و اخترفیزیک ایران، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، 15بهمن ماه1394
Publication year: 2016

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *