عذرا حسن لو , سید ناصر هاشمی
پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران، دانشگاه تربیت معلم - تهران -, 23-24 - Azar 1390 .
Publication year: 2011