سید ناصر هاشمی
پنجمین همایش ملی انجمن نجوم و اختر فیزیک ایران، دانشگاه دامغان
Publication year: 2011