رقیه بهشتی مقدم , سید ناصر هاشمی
- چهاردهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران - September, 2010
Publication year: 2010