سید ناصر هاشمی , رقیه بهشتی مقدم
- ششمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله - May, 2011
Publication year: 2011