عسکری , هاشمی
سی و یکمین گردهمایی علوم زمین، تهران، سازمان زمین شناسی، 12-11 آذر 91
Publication year: 2012