هاشمی , عسکری
شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران، دانشگاه شیراز، 16-14 شهریور 91
Publication year: 2012