حجت زارع رئیس آبادی , سید ناصر هاشمی , کاظم مرادی هرسینی
- پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران، دانشگاه تربیت معلم - تهران - , , - - 23-24 Azar 1390
Publication year: 2011