حمید محمدی , سید ناصر هاشمی
چهاردهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران -September, 2010
Publication year: 2010