محمدتقي قربانيان، افسانه آذري، احمد حسيني، مجتبي رضازاده، محمد بيات، محمد خداشناس
اولین کنگره جانور شناسی ایران، دانشگاه تربیت معلم تهران، 26-27 شهریور 1376 - , , - September, 1997 - .
Publication year: 1997