لیلی حسین پور، عبدالحسین شیروی، محمدتقی قربانیان، تقی لشکربلوکی، محمدمهدی اجتهادی، الهام نوروزی ,
نهمین کنگره سراسری علوم تشریحی ایران، دانشگاه علوم پزشکی همدان، 4-7 خرداد 1389 - , , - February, 2010 - .
Publication year: 2010