محمد تقی قربانیان، مریم حاجی قاسم کاشانی، تقی لشکربلوکی
هفدهمین کنفرانس سراسری و پنجمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران، دانشگاه شهید باهنر کرمان، 14-16 شهریور 1391 - , , - September, 2012 - .
Publication year: 2012