زهرا نیکوزاد، محمدتقی قربانیان، آرزو رضایی، تقی لشکربلوکی
شانزدهمین کنفرانس سراسری و چهارمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران، دانشگاه فردوسي مشهد، 23 تا 25 شهريور ماه 1389 - , , - September, 2011 -
Publication year: 2011