مریم رمضانی، محمدتقی قربانیان، مریم حاجی قاسم کاشانی، تقی لشکربلوکی
کنگره ملی دانشجویی علوم زیستی، دانشگاه اصفهان، 3-4 مهر 1392 - , , - September, 2013 - .
Publication year: 2013