محمدتقي قربانيان، تقي طريحي، سيدعليرضا مصباح نمين و یعقوب فتح الهي ,
هفتمین کنگره سالیانه پژوهشی دانشجویان علوم پزشکی کشور، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی،
Publication year: