محمدتقي قربانيان، تقي طريحي، سيدعليرضا مصباح نمين، یعقوب فتح الهي
هفتمین کنگره سالیانه پژوهشی دانشجویان علوم پزشکی کشور، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی
Publication year: