سیده نرجس هاشمی راد، مریم حاجی قاسم کاشانی، محمدتقی قربانیان، مهدیه رمضانی حسین آبادی
بیست و یکمین کنگره بین المللی فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، 1-5 شهریور 1392 - , , - August, 2013 - .
Publication year: 2013