اسکویی، فرخ
مجله میکروب شناسی پزشکی ایران. بهار 1387، شماره 1، 15-22
Publication year: 1387