مسیب احمدی و غلامرضا محتشمی برزادران
یازدهمین کنفرانس آمار ایران دانشگاه علم و صنعت.
Publication year: 2012