مسيب احمدي و قاسم تارمست
اندیشه آماری سال هشتم شماره 2
Publication year: 2003