مسیب احمدی و جعفر احمدی
هشتمین کنفرانس آمار ایران دانشگاه شیراز
Publication year: 2010