مسیب احمدی و جعفر احمدی
ششمین کنفرانس آمار ایران دانشگاه تربیت مدرس
Publication year: 2002