مسیب احمدی و جعفر احمدی
هفتمین کنفرانس آمار ایران دانشگاه علامه طباطبایی
Publication year: 2004