M. Abtahi , T. G. Honary
Glasg. Math. J. - 2, 49, 225--233 - January, 2007 - .
Publication year: 2007