M. Abtahi, Z. Kadelburg, S. Radenovic
RACSAM (DOI 10.1007/s13398-016-0275-5)
Publication year: 2016