رحیمی شورمستی، ایران گودرزی ، تقی لشکربلوکی، کتانه ابراری، محمود اله دادی
هفدهمین کنفرانس سراسری و پنجمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران January, 2012
Publication year: 2012