جمیله ازبکی -ایران گودرزی ، محمود اله دادی ،کتانه ابراری
هفدهمین کنفرانس سراسری و پنجمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران January, 2012
Publication year: 2012