5. فاطمه مدیر،محمود اله دادی، ایران گودرزی ، کتانه ابراری
هفدهمین کنفرانس سراسری و پنجمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران - January, 2012
Publication year: 2012