شقایق صفاری،مهدی میرشکار، کتانه ابراری، علی رشیدی پور، ایران گودرزی
هفدهمین کنفرانس سراسری و پنجمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران January, 2012
Publication year: 2012