مهدیه تمدنی، مریم حاجی قاسم کاشانی، محمد تقی قربانیان،کتانه ابراری
هفدهمین کنفرانس سراسری و پنجمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران January, 2012
Publication year: 2012